TEAM

JAPAN TEAM

SHOGO TAKAI

SHUICHI NISHIKAGE

MASAKI KIKUCHI

YOSHIYUKI HOSHINO