TEAM

Yuki Oosio

Maoto Yokota

Hiroto Mitsudome

Jun Ito

Atsushi Yoshida

Yasutaka Asai

Tetsuko Kawai

Akiko Furukawa

Luna Nakaya

Lina Kawano