TEAM

Yuki Oosio

Maoto Yokota

Hiroto Mitsudome

Jun Ito

Atsushi Yoshida

Yasutaka Asai

Koyata Kikuchihara

Tomoya Oohara

Lina Kawano

Luna Nakaya

Kuma Saori

Seiko Ushiki