TEAM

Yuko Shimomura

Asako Mitomo

Rika Tajima

Luna Nakaya

Seiko Ushiki

Ayana Morita

Sayaka Misu

Chinami Kurata

Shizuka Umeno

Yukiko Ide