TEAM

instagram : @devgru

YUIHITO ASO

YOSHIAKI AKAMAE

KEI MUNAKATA

HIKARI AKIU

KAZUTOSHI TANAKA

KANKUROW UEHARA

SHOTA TANAKA

YUSUKE FUKUSAWA

AIRI SASAKA

GT TEAM

instagram : @devgru_gt

HIDEKI NASADA

RYOTA KONDO

HIRONORI NAGATOMI

YUZUKI MORIWAKI