TEAM

Yuko Shimomura

Asako Mitomo

Rika Tajima

Azu Ozaki

Luna Nakaya

Asuka Nakamura

Seiko Ushiki

Ayana Morita