TEAM

Maoto Yokota

Yuki Oosio

Hiroto Mitsudome

Jun Ito

Atsushi Yoshida

Shoji Ota

Tetsuko Kawai

Asuka Shin

Akiko Furukuwa

Runa Nakaya

Kazumi Nagai

Luna Kawano