TEAM

RYUICHI KABETA

YUIHITO ASO

YOSHIAKI AKAMAE

SHIKARU WADA

TSUBASA TENMOKU

KEI MUNAKATA

HIKARI AKIU

RYU ATOBE

KAZUTOSHI TANAKA

YUSUKE YASHIMA